• De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden geacht door u te zijn gelezen en aanvaard zonder voorbehoud op het moment dat u via deze website producten koopt.

Art. 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand van alle producten via de website carbuloss.eu door ECOPHARMA BVBA met maatschappelijke zetel te BELGIË, 9700 OUDENAARDE, Ambachtsstraat 1 en met ondernemingsnummer 0462.413.946.

Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op verkoopovereenkomsten met consumenten, overeenkomstig art. 2, 3° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Art. 2 Definities

Verkoper:
ECOPHARMA BVBA met maatschappelijke zetel te BELGIË, 9700 OUDENAARDE, Ambachtsstraat 1 en met ondernemingsnummer 0462.413.946.

Koper:
Consument overeenkomstig art. 2, 3° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming ("ieder natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt").

Verkoop:
Verkoop op afstand van alle producten via de website.

Website:
carbuloss.eu

Art. 3 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn op exclusieve wijze van toepassing ook als ze in tegenspraak zijn met eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de koper.

De verkoper kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Wijzigingen worden door de verkoper direct op deze website gepubliceerd.

De voorwaarden die op het moment van het sluiten van een concrete verkoop gelden, blijven van toepassing op die concrete verkoop.

Art. 4 Prijzen

Alle prijzen van toepassing zijn de prijzen vermeld bij de producten op de website. De prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en eventuele invoer- of douanerechten of andere eventuele heffingen van overheidswege opgelegd door de autoriteit van het land waar levering dient plaats te vinden.

De verzendkosten worden automatisch aan de prijs toegevoegd in geval van concrete verkoop.

Eventuele invoerrechten, douane- of andere heffingen, door de verkoper nog niet gekend op het moment van bestelling dienen door de koper te worden voldaan bij levering.

De verkoper kan de verzendingskosten aanpassen indien de werkelijke verzendingskost hoger blijkt dan de verzendingskosten die op de bevestiging van de bestelling staan.

De verkoper kan de prijs op elk moment wijzigen. De prijs die op het moment van een concrete verkoop geldt, blijft van toepassing op die concrete verkoop. De prijs van toepassing bij een concrete verkoop is de prijs die op de bevestiging van de bestelling staat.

Art. 5 Bestelbevestiging

De koop komt tot stand op het moment dat de koper een bestelbevestiging heeft ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres.

Art. 6 Betaling

Pas na betaling wordt overgegaan tot levering.

Mogelijke wijzen van betaling zijn niet limitatief opgesomd: Visa, MasterCard, Maestro, PayPal, iDEAL, SOFORTbanking, Bancontact/Mister Cash, Rembours (cash on delivery), Vooruitbetalen via overboeking en Vooruitbetalen via bankcheque.

De mogelijke wijzen van betaling zijn afhankelijk van het opgegeven facturatieadres en de gekozen verzendmethode. De mogelijke wijzen van betaling worden duidelijk aangegeven bij het invullen van het bestelformulier per concrete bestelling.

Art. 7 Levering

De verkoper voert de bestelling uit binnen de 30 dagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de koper zijn bestelling via de website heeft gedaan.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Indien levering van de bestelling binnen de 30 dagen niet mogelijk is, dan ontvangt de koper binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling een bericht per e-mail met vermelding van de reden.

Indien de bestelling gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, heeft de verkoper het recht om de bestelling in gedeelten te leveren, mits voldaan kan worden aan de volledige bestelling binnen de 90 dagen.

Indien het bestelde product niet meer op voorraad is of niet meer leverbaar, kan de koper zijn bestelling zonder kosten annuleren.

De verkoper is niet aansprakelijk voor levering op een foutief leveringsadres, indien een foutief leveringsadres werd opgegeven door de koper.

Art. 8 Herroepingsrecht

De koper heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn ten laste van de koper, tenzij het geleverde product niet beantwoordt aan de beschrijving op de bevestiging van de bestelling.

Uitoefening van het herroepingsrecht kan enkel indien het product slechts in die mate is uitgepakt of gebruikt om op redelijke wijze het herroepingsrecht te kunnen overwegen.

Terugzending gebeurt naar het adres van de maatschappelijke zetel van verkoper.

De koper meldt de uitoefening van het herroepingsrecht schriftelijk of op een voor de verkoper beschikbare en toegankelijke duurzame drager vóór het verstrijken van de termijn. Dit kan via het contactformulier op de website, per fax, per post of per e-mail.

In geval van tijdige uitoefening van het herroepingsrecht door de koper, betaalt de verkoper de door de koper gestorte bedragen terug, zonder kosten. Deze terugbetaling vindt plaats binnen de 30 dagen die volgen op de herroeping en na ontvangst in goede orde van het teruggezonden product.

Art. 9 Onjuiste levering

Indien het geleverde product niet beantwoordt aan de overeenstemming zoals op de bevestiging van de bestelling, gebreken vertoont of beschadigd is, dient de koper de verkoper op de hoogte te brengen binnen de 7 dagen na vaststelling. Dit kan via het contactformulier op de website, per e-mail, per fax of per post.

De koper kan het onjuist geleverde product terugzenden, waarbij de kosten voor terugzending ten laste zijn van de verkoper.

Terugzending gebeurt naar het adres van de maatschappelijke zetel van verkoper.

Art. 10 Garantie en aansprakelijkheid

De algemeen geldende wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

Op de producten die via deze website worden aangeboden, geldt de garantie zoals zij door de producent van het product is aangeboden.

De werking van een product is mede afhankelijk van persoonlijke feiten en omstandigheden, alsmede van het juiste, op de individuele situatie van de consument afgestemde gebruik. De werking van een product wordt door de verkoper aan een koper van wie hij de persoonlijke feiten en omstandigheden niet kent, niet gegarandeerd.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerdelijk gebruik in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van een geleverd product.

De verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerd of onjuist gebruik van een product, dan wel een onbedoelde en ongewenste wisselwerking met andere gelijktijdig gebruikte producten en/of geneesmiddelen.

Art. 11 Privacy

Het ontvangen van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de bestelling. Bij niet doorgeven van de opgevraagde persoonsgegevens zal de bestelling niet doorgaan.

De verkoper zal de gegevens enkel verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Enkel de verkoper is ontvanger van de persoonsgegevens van de koper. Deze worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de bestelling of overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Het opgegeven e-mailadres van de koper kan gebruikt worden door de verkoper voor het toezenden van een nieuwsbrief of promotie voor diens eigen activiteiten.

De koper kan op elk moment kosteloos verbeteringen aanbrengen in zijn persoonsgegevens of te kennen geven dat hij wenst te worden geschrapt van de lijst die wordt gebruikt voor toezenden van een nieuwsbrief of promotie door verkoper.

Art. 12 Overmacht

In het geval van overmacht heeft de verkoper het recht om uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In voorkomend geval zal de verkoper u daarvan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen en niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

Art. 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van gerechtelijk geschil zijn enkel het vredegerecht van het kanton Oudenaarde of de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde bevoegd. Enkel Belgisch recht is van toepassing.